Nabór na stanowisko pomocy kuchennej

poniedziałek 01.07.2019

NABÓR NA STANOWISKO POMOCY KUCHENNEJ

Dyrektor Przedszkola Samorządowego  „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu ogłasza nabór na stanowisko pomocy kuchennej.

 1. Przedmiot naboru:
 1. Stanowisko: pomoc kuchenna
 2. Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Samorządowe „ Kolorowy Świat” w Zaniemyślu
 3. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo -1 etat

         2. Wymagania podstawowe:

 • Wykształcenie co najmniej zawodowe ( w zawodzie kucharz, gastronom)
 1. Wymagania dodatkowe
 1. książeczka zdrowia
 2. przestrzeganie podstawowych zasad moralnych
 3. umiejętność podejmowania decyzji,
 4. umiejętność nawiązywania dobrych relacji z dziećmi i dorosłymi pracownikami przedszkola
 5. poczucie odpowiedzialności
 6. wysoka kultura osobista
 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

      Pomoc kuchenna:

Codziennie:

 • uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowanie według nich posiłków
 • obróbka wstępna warzyw, owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków ( mycie, obieranie, czyszczenie
 • rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców
 • przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki
 • pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych
 • dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek) i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach
 • przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni
 • mycie naczyń ( wyparzanie) i sprzętu kuchennego
 • sprzątanie kuchni, obieralni i innych pomieszczeń kuchennych, pranie ścierek
 • doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności

Do codziennych obowiązków należy zatem pomoc w przygotowaniu i wydawaniu posiłków oraz utrzymanie we wzorowej czystości kuchni i pomieszczeń przynależących do kuchni.

Trzy razy w roku oraz w zależności od potrzeb:

 • generalne porządki – mycie okien, drzwi, lamperii, lamp oświetleniowych, sprzętu, mebli w kuchni i pomieszczeniach przynależących do kuchni.

 

      Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w kuchni:

 • wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, sprzętów, naczyń oraz odzieży ochronnej
 • użytkowanie i zabezpieczenie maszyn i sprzętów zgodnie z instrukcją obsługi
 • wykonywanie wszelkich prac kuchennych zgodnie z zasadami higieny – zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
 • przechowywanie artykułów zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
 • noszenie odzieży roboczej i ochronnej, zgodnie z wymogami higienicznymi
 • wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

   Gospodarka materiałowa:

 • kwitowanie pobranych przedmiotów, sprzętów i środków do utrzymania czystości
 • odpowiednie przechowywanie i używanie produktów chemicznych, pobranych do utrzymania czystości
 • prowadzenie kontroli przydzielonego sprzętu, natychmiastowe zgłaszanie kucharce lub intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.

 

    Sprawy ogólne:

 • dbałość o estetyczny wygląd,
 • wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, intendenta i kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys ( CV)
 2. list motywacyjny
 3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia ( kopie lub odpis)
 4. inne dodatkowe dokumenty poświadczające inne posiadane kwalifikacje i umiejętności, ( kopie)
 5. świadectwa pracy
 6. oświadczenia o tym, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie

 

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu, 63 – 020 Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE. L Nr 119.1 z  2016r.) – tzw. RODO”.

 

Informujemy, że administratorem danych jest Przedszkole Samorządowe w Zaniemyślu,

63 – 020 Zaniemyśl ul. Sienkiewicza 4. odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy administratora w zakresie swoich obowiązków na podstawie upoważnienia. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/ Pani na podstawie art. 6 ust. 1b RODO lub/ i na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub/i przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu.

 

Ma Pani/ Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich modyfikacji lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia skargi, wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z wymienionych praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. 2018r. poz. 917) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzw. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w gabinecie dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zaniemyślu do dnia 29 lipca 2019r. do godz. 12.00 z dopiskiem „ Oferta na stanowisko pomocy kuchennej w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu”.

 

 1. Opis procedury wyłaniania kandydata

 Informacje o wyniku naboru zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Samorządowym w Zaniemyślu.

 

Dokumenty niekompletne zostaną zwrócone właścicielom drogą pocztową.

   

Dyrektor

Przedszkola Samorządowego

„Kolorowy Świat” w Zaniemyślu

Monika Tomczak – Zys

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *